دانشگاه تهران (پردیس بین المللی کیش)

http://kish.ut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف کیش

http://www.kish.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی کیش

http://iaukish.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران(شعبه کیش

http://ic.tums.ac.ir

دانشگاه علمی کاربردی(شعبه کیش)

http://www.uast.ac.ir

دانشگاه پیام نور (شعبه کیش)

http://www.pnuba.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز کیش

http://ib.sums.ac.ir
مرکز آزمون دانشگاه آزاد - اعلام نتایج http://www.azmoon.com
سازمان سنجش http://www.sanjesh.org
سیستم جامع پیام نور http://reg.pnu.ac.ir
مرکز آزمون دانشگاه آزاد -  ثبت نام http://www.azmoon.org
دانشکده فنی الغدیر http://www.tcaz.ir
دانشگاه پیام نورزنجان http://www.pnuz.ir
دانشگاه غیر انتفاعی صوفی رازی http://www.sufi.ac.ir
دانشگاه آزاد زنجان - سیستم دانشجو http://217.218.226.136
دانشگاه آزاد زنجان http://www.azu.ac.ir
دانشگاه سراسری زنجان http://www.znu.ac.ir
دانشگاه علوم پایه زنجان http://iasbs.ac.ir
دانشگاه سماء زنجان http://217.218.224.198